PERSBERICHT STICHTING MOOiheerenveen!
15 juni 2008


Geen Poortje op Arriva': MOOiheerenveen! blij, maar ook bezorgd.


De stichting MOOiheerenveen! is verheugd dat de gemeenteraad heeft ingezien dat de JJI 'het Poortje' niet moet komen op het Arriva-terrein in het centrum.
Omdat de stichting het locatieonderzoek van de gemeente als halfslachtig en ondermaats kwalicficeerde, heeft zij zelf uitgebreid onderzoek verricht. In een eigen rapport heeft de stichting kunnen aantonen dat deze locatie om vele redenen een slechte keus zou zijn.

Allerminst verheugd is de stichting over het feit dat nu Heerenveen-Noord (Noord-Oost of Noord-Noordoost) is aangewezen als mogelijke locatie.
Immers de gezamenlijke doelstelling van de stichting MOOiheerenveen! en de actiegroep Noord-Oost; 'geen JJI in een bestaande woonwijk'wordt hiermee alsnog afgewezen.
Teleurstellend is ook het feit dat de PvdA nu terugkomt op een eerder gedane belofte: geen jeugdgevangeis in of vlakbij een bestaande woonwijk'.

Weer alleen stedenbouwkundig onderzoek.

Hernieuwd onderzoek van de gemeente moet nu aantonen dat de gekozen optie wel voldoet aan de te stellen eisen. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering stelde wethouder Scheweer 'opnieuw naar een stedenbouwkundige oplossing te zullen kijken'. De stichting is van mening dat dit slechts een deel van het probleem is. Belangrijke aspecten die een maatschappelijke acceptatie van 'het Poortje' in Heerenveen-Noord discutabel maken, blijven wederom buiten schot.

Gezien de eerdere, gebrekkige communicatie en besluitvoriming maakt de stichting MOOiheerenveen! zich nog steeds ernstig zorgen over de reikwijdte en kwaliteit van ook dit hernieuwde onderzoek.
De stichting heeft haar expertise al aangeboden aan de actiegroep Heerenveen Noord-Oost om mede zorg te dragen voor een goede afloop.

Heerenveen Noord-Noordoost variant, wel of niet beschermd natuurgebied?

Willekeur van de gemeente blijkt uit het feit dat een recente vergunningaanvraag voor de bouw van een school op de Noord-Noordoost locatie werd afgewezen in verband met een beschermde status als natuurgebied.
Is deze status nu ineens opgeheven?

Oproep tot ontwikkeling Arriva-trrein met jachthaven en appartementen!

Voorts roept de stichting het college van B&W op nu eindelijk werk te maken van een hoogwaardige invulling en ontwikkeling van het Arriva-terrein. Een eerste voorstel van MOOihheerenveen! om daar een jachthaven te bouwen met appartementen ligt er al, en wordt door experts als haalbaar beoordeeld.

WAT IS ER AAN DE HAND?

Het stadsbestuur wil een jeugdgevangenis (JJI) 'het Poortje' neerzetten in hartje Heerenveen in een bestaande buurt!

WAAR?

Meest waarschijnlijke locatie is naast het station, tegenover het Breedpad en achter de Herenwal, het karakteristieke , gerenoveerde en bewoonde zuurkoolpakhuis zal worden ingeklemd. Er komen muren en hekken.
Locatie 2 'Noord-Oost' (achter de McDonalds ) wordt genoemd als alternatieve locatie. Ook hier geldt dat het in een reeds bestaande woonwijk zou komen.

WAAROM ZIJN WE TEGEN DEZE LOCATIES?

Inderdaad, wij trekken nu samen op met de locatie Noord-Oost!!!

Hoge gebouwen met hekken en prikkeldraad passen niet in een woonomgeving. Niet in het centrum maar ook niet in Noord-Oost.
Een laatste stukje historisch Heerenveen wordt vernield (Arriva locatie) . Het (zware) verkeer zal sterk toenemen, de woonkwaliteit en de veiligheid zijn in het geding.
Deze belangrijke aspecten zijn vooralsnog door B&W van Heerenveen zeer slecht of niet onderzocht.
Het locatierapport is al van meerdere zijden ondeugdelijk en zeer arbitrair genoemd.

WAT WILLEN WIJ?

Wij, bewoners en ondernemers, willen voorkomen dat een van deze locaties straks wordt gekozen door de gemeenteraad. Wij doen een oproep aan alle inwoners.
Help mee aan een zorgvuldige en open besluitvorming en help mee een historisch stukje Heerenveen te behouden !


Ook PvdA wil geen gevangenis in woonwijk !

De Stichting MOOiheerenveen! is verheugd over het standpunt van de PvdA: geen Poortje in of nabij een bestaande woonwijk. Er is geen draagvlak voor, ook biedt het inadequate locatierapport van de gemeente te weinig aanknopingspunten om zo'n besluit te nemen. De fractie zal in de gemeenteraad een voorstel indienen om onderzoek te doen naar andere mogelijke locaties, op een van de bedrijventerreinen in Heerenveen.

De PvdA heeft, bij monde van de heer Duijker, een moedig besluit genomen. De PvdA heeft geluisterd naar de burgers en deelt, onder andere naar aanleiding van ons rapport, veel van onze zorgen. Zowel dit besluit als de snelle en duidelijke communicatie hiervan geeft weer vertrouwen in de politiek.


B&W is onaangenaam verrast door de uispraken van de PvdA.
Maandagavond 26 mei is er een spoeddebat over de bestuurscrisis.
Donderdag 29 mei staat er (nog steeds) een hoorzitting gepland.

Een ding is duidelijk: op dit moment valt een locatiekeuze in of nabij een woonwijk absoluut niet te motiveren. Integendeel zelfs, te veel redenen pleiten juist tegen. Grotere steden als Leeuwarden en Zaandam hadden dit al veel eerder door, Mocht er toch een keuze gemaakt worden voor een gevangenis in een bestaande woonwijk, zal dit naar onze mening de opmaat moeten zijn naar een correctief referendum.


Lees ook: Rapport Stichting MOOiheerenveen: En klik op download.